• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    این قدر دانم که در روز ازل - بر سر ما سایه‌ای از فضل حق