• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گر مایه ی درد است دلم را چه توان گفت - ور مایه‌ی عشق است تنم را چه توان کرد