• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بی تو با ما نفسی خوش نتوان بود ز عمر