• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز دست او نتوان دید هیچگونه خلاص - اگر چه در تن او صد هزار جان دارد