• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از آن گه که او را بر آمد خروش - تو گفتی که از چرخ برخاست جوش