• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    با تو ای دل چه کند عاشق بیچاره کسی - که نباشد به حقیقت ز مجازش خبری