• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    به ره گذر کن و از جان برآر دست دعا - که دیده‌ها به ره انتظار دوخته است