• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز یک سو سپه را درم داد و گنج - ز یک سو کله برد و بنواخت رنج