• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اگر چند کز مهر تو سوختم - به مهر تو دل در نیفروختم