• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز سر تا به پا ناله و آه بود - ز سوز دل و ناله آگاه بود