• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای بسا شیخی که او از ره فتاد - همچو بز از ترس در چه اوفتاد