• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ور بود از عشق آن سرو روان - مرده گردد در قیامت زندگی