• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نیست بر لوح دلم نقشی بجز نقش خیال - گر چه باشد بر رخم صد گونه نقش از خون دل