• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    من از هر دو جهان بیزار گشتم - ز دیدار تو برخوردار گشتم