• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو روی آینه بینم ز عکس خویش خجل - ز عکس خویش کنم روی آینه روشن