• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    درین ره گر نه ای مرد ره عشق - ببین تا خود چه چیزی و چه هستی