• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نهان شد چو خورشید بر آسمان - به زیر زمین شد چو گنج نهان