• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    وای اگر بر دل من تنگ شود تنگ دلش - هر که را تنگ دلی هست و دلی تنگ ترست