• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مجمر از خشم تو سوزد بحر را در اضطراب - من ندارم یک نفس در کف شرر از شعله تاب