• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    خلق گویند مر ترا بسیار - از تو ناید به خاطری آزار