• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    گفت در خواب خوشم دیدم شبی - بر کفم از باده لعلی شراب