• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ز نور اوست روشن هر دو عالم - به نور اوست پیدا دیده ما