• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر سر بام من آن ماه نشان - در کنارم ز همه خلق نهان