• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    همیجستم ز درگاه تو راهی - که بود اندر دلم از تو گناهی