• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نسیمی به درگاه جانان رسید - ز شوقش دم و دیده گریان رسید