• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر که را یک بار دید او بی قرار - کرد بر وی تا ابد ناخورده خوار