• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آن بلبلم که ناله به فریاد می کنم - وز گلشن جهان خبر باد می‌کنم