• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هر که باشد همچو من مداح تو - خوان نعمتهاش بس باشد بها