• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    جز ز نامت بر سر هر نامه تا خوانند خلق - نام تو بر روی هر کس تا قیامت بر زبان