• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بر من که بد و نیک جهان مست و خرابست