• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    صدهزاران جان فدای آن کمند عنبرین - کز میان او به زیر سرو بندی دیگرست