• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بگفتم این همه گفت و شنود را چه محل - که هر چه گفت از این بیش در دلم نگذشت