• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اصل هر دو جهان از آن تو شد - هر دو عالم طفیل جان تو شد