• 5 ماه پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    در رهت از دیده ها خون می رود - خون همی آید ز رگ چون می‌رود