• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو رخ بنمود جان از شوق شد کور - که دید آخر چنین دیدار منصور