• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آن که می گیرد ازو تخم امیدی در خاک - تا قیامت نکند یاد خدا در کف او