• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    حالی اگر از وصل تو صد بار حکایت - بی روی تو گفتن نتوانم به حکایت