• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غم و اندوه من ز حد بگذشت - صبر از صبر بی نهایت من