• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهار عشق چو آمد به رنگ و بی رنگی - چه رنگها که ازو گشت بی خبر گل من