• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهار آمد، که چون گل با گل خود روی بنشینم - ز گلچین ، باغها برخیزد و من خار بنشینم