• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهار آمد و باغ شد خرّمی - ز هر گوشه‌ای بُد به زندان غمی