• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    روزها بر جان و دل بودی ز عشق آن پری - گه چو مه بر آسمان رفتی و گاهی بر زمین