• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رمضان را چو بهم بر نه به یک روزه حساب - که به یک روز کند بیش به یک ماه حساب