• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رمضان رفت و به جای آرمش از انگوری - که به لب تشنه رود جام شراب از خم خم