• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ماه رمضان رفت و ز میخانه همی کرد - پیمانه پر از باده دلخواه برآمد