• 2 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    از این شاهان که بر تختند و بر تاج - همه زیبنده تختند و همه عاج