• 3 سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    بهار و باغ و راغ و صبح و شام است - که هر کاری به وی ، کاری به کام است