• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چو بیند در جهان میل دلش سوی - شود در عالم وحدت جهانجوی