• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کسی که بر دل او بار غم بود باری - به پای همت او سر فرو نیارد کرد