• یک سال پیش afshin بلبل‌زبان bolbolzaban.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نهان ز دیده بر او نقش ها همی بندم - که تا نگرید آن بی نشان ز بی خبری